dkdivers-logo

Dykkerfirmaernes Brancheforening (DB) er landsorganisation for dykkervirksomheder i Danmark.

DB’s formål er, ved godt samarbejde og fælles optræden, at varetage medlemmernes interesser og medvirke til en hensigtsmæssig ordning af arbejds- og erhvervsforhold.

Som medlemmer kan optages ethvert registreret firma, i hvilket en væsentlig del af aktiviteterne er dykker- og vandbygningsarbejde.

Ansøgning om optagelse fremsendes til bestyrelsen, som afgør om vedkommende ansøger kan optages.

§ 1. Passive medlemmer
Mangeårige personmedlemmer af DB, som definitivt ophører med dykkervirksomhed, eller hvis ansættelsesforhold i en sådan virksomhed er ophørt, kan ved skriftlig anmodning blive stående som passive medlemmer, hvis deres forhold ikke efter bestyrelsens skøn taler derimod, med samme adgang til foreningsgeneralforsamlingen og møder som de øvrige personmedlemmer, men uden stemmeret.

§ 2. Overholdelse af love og bestemmelser
Ved indtræden i DB forpligter medlemmerne sig til at overholde foreningens love og vedtægter, herunder voldgiftbestemmelser, således som de foreligger eller senere på lovlig måde måtte blive ændret.

§ 3. Overtrædelser, mulkter og appelinstans

Overtrædelse af love og bestemmelser samt udeladelse af at efterkomme en generalforsamlingsbeslutning eller et af DB’s bestyrelse givet påbud eller en af denne afsagt kendelse, medfører mulktansvar, mulktens størrelse bestemmes, når ikke andet udtrykkeligt er bestemt herfor, efter bestyrelsens skøn, svarende til sagens betydning.

Spørgsmålet om berettigelsen af en af bestyrelsen pålagt mulkt, kan af vedkommende forelægges DB’S kollegiale voldgiftsret, men kan ikke indbringes for almindelige domstole.

Voldgiftsrettens afgørelse er bindende, såvel for foreningen som for medlemmerne,og kan ikke prøves for domstolene. Den, der ønsker en af bestyrelsen truffen afgørelse forelagt voldgiftsretten, skal til foreningen i anbefalet brev indgive begæring herom inden en måned efter at foreningen ved anbefalet brev har afsendt meddelelse om afgørelsen. Oversiddes denne frist, har vedkommende tabt sin ret til under nogen format få afgørelsen prøvet, det være sig ved voldgift eller ved de ordinære retter, og den omstændighed, at foreningen måtte søge mulkten inddrevet af rettens vej, kan ikke medføre, at spørgsmålet om afgørelsens rigtighed eller mulktens størrelse skal kunne efterprøves ved domstolene. Alle mulkter og strafrenter tilfalder DB.

§ 4. Medlemmernes værneting.
Under hensyn til medlemmernes bopæl eller opholdssted er Københavns Byret eller Østre Landsret rette værneting for medlemmer i de forhold, som efter lovene kan indbringes for domstolene.

§ 5. Udelukkelse af foreningen.

Medlemmer kan udelukkes af DB efter beslutning af en generalforsamling, dog kræves at mindst ¾ af de fremmødte og lovligt repræsenterede stemmer for udelukkelsen. For medlemmers udelukkelse på grund af restance kræves ingen generalforsamlingsbeslutning jf. nærværende loves § 19.

Spørgsmålet om berettigelsen af en i medfør af denne § af DB’s bestyrelse eller generalforsamling truffet beslutning om udelukkelse af foreningen, kan af vedkommende forelægges DB’s kollegiale voldgiftsret til endelig afgørelse inden en måned efter eksklusionen, men kan ikke indbringes for domstolene. De i § 3 stk. 1 fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse.


§ 6. Medlemsvirksomhedens indbyrdes forhold.
DB’s medlemsvirksomheder er forpligtiget til, når de arbejder på pladser i sådan nærhed af hinanden, at arbejdsforhold på den ene plads kan have indflydelse på de sammeforhold på den anden plads, da at søge enighed og fælles optræden desangående.

§ 7. Anmeldelse af arbejdstvistigheder.
I tilfælde af tvistigheder med deres arbejdere er medlemsvirksomhederne forpligtet til straks at indsende meddelelse herom til DB sammen med en fremstilling af, hvorom striden drejer sig.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning.
Foreningens bestyrelse består af mindst 3 medlemmer samt 2 suppleanter. Der vælges en formand, en kasserer, en sekretær samt to suppleanter. Alle valgt blandt foreningens personmedlemmer.

§ 9. Bestyrelsens funktion etc.
Medlemmerne af bestyrelsen samt suppleanter vælges for 1 år af gangen.

§ 10. Bestyrelsens hverv.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse, og skal efter bedste evne søge at varetage medlemmernes interesser og i øvrigt røgte de hverv, som lovene pålægger den. I de sager som direkte vedrører et bestyrelsesmedlem viger vedkommende sit sæde.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog generalforsamlingsbeslutning.

§ 11 Generalforsamlingen.
DB’s højeste myndighed er generalforsamlingen.

§ 12. Ordinære generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindelig brev, indeholdende dagsordenen, som fastsættes efterfølgende retningslinjer:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år
  3. Det reviderede regnskab med forslag til overskuddets fordeling
  4. Eventuelle forslag til love eller lovændringer
  5. Valg af bestyrelsen
  6. Andre forslag
  7. Eventuelt
Forslag om lovændringer eller andre forhold til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til foreningen inden udgangen af januar måned.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 personmedlemmer fremsætter begæring derom til foreningen ved anbefalet brev med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles ved almindeligt brev, indeholdende dagsorden, med poststempel mindst 3 dage før deres afholdelse.

Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, indvarsles samtidig ved telegram, afsendt samme dag som brevet.

Ekstraordinære generalforsamlinger, som begæres indkaldt, skal afholdes senest 4 uger efter at foreningen har modtaget begæringen.

§ 14. Landsafstemning.
I tilfælde, hvor bestyrelsen vil forelægge enkelte spørgsmål til afgørelse af en ekstraordinær generalforsamling, kan den i stedet for at indkalde til generalforsamlingen, lade foretage skriftlig afstemning efter tilsvarende regler, og med samme bindende virkning, som er gældende for generalforsamlingsbeslutningen.

§ 15. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed.
En generalforsamling er almindeligvis beslutningsdygtig, når mindst en tredjedel af personmedlemmerne er mødt eller lovligt repræsenteret. For vedtagelse af lovændringer og opfordring til Arbejdsgiverforeningen om at erklære almindelig lockout, dog kun når mindst halvdelen af personmedlemmerne er mødt eller lovligt repræsenteret. Når en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal der snarest indvarsles en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de mødte og repræsenterede personmedlemmer, hvad angår de den tidligere – ikke beslutningsdygtige  –   generalforsamlingen forelagte sager.

§ 16. Afstemning på generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal for så vidt der ikke i lovene er angivet andre regler herfor. Lovændringer kan kun vedtages, såfremt ¾ af de mødte og lovligt repræsenterede personmedlemmer stemmer herfor.

Ved afstemning har hvert personmedlem en stemme. Skriftlig afstemning kan forlanges af medlemmerne.

§ 17. Fuldmagt.
Et personmedlem kan lade møde for sig ved et andet personmedlem, forsynet med skriftlig fuldmagt. Intet personmedlem kan dog råde over mere end 2 fuldmagter.

§ 18. Indskud og kontingent.
Indskuddets og kontingentets størrelse bestemmes af generalforsamlingen.

§ 19. Slettelse på grund af restance.
Resterer en medlemsvirksomhed med sin indbetaling i ¼ år, slettes virksomheden som medlem af brancheforeningen, såfremt denne ikke efterkommer et 8 dages skriftlig varsel fra bestyrelsen om at opfylde sine forpligtelser.

§ 20. Opløsning af foreningen.
For vedtagelse af Dykkerfirmaernes Brancheforening opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af lovændringer.